dot
dot
dot
ประวัติของ ททท
นโยบายของ ททท
สำนักงานททท ในภูมิภาค
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการ/กิจกรรม
ข่าวอบรมสัมมนา
ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ข่าวสารจากสมาชิก ฝากประกาศ
ภาพกิจกรรม
Facebook
dot
dot
ข้อมูล 77 จังหวัด
โรงแรมในประเทศไทย
บทความท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
dot
dot
ลิงค์สมาคมทั่วไทย
dot
dot
รับสมัครเจ้าหน้าที่
dot
dot
เก็บตก ! กลับมาเล่า
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
test
dot
bulletติดต่อสมัครสมาชิก


นโยบายของ ททท

แนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๗

๑. แนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก  ดังนี้

       ๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย  โดยการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่งและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน  เน้นนำส่งภาพลักษณ์เชิงคุณค่าของไทยสู่จิตใจของนักท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์ “ความเป็นไทย”  และการสร้างความประทับใจผ่านประสบการณ์ที่น่าจดจำ  เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝัน ของนักท่องเที่ยว 

       ๒) เร่งการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยว  พร้อมสร้างสมดุลสู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวใน ๓ มิติหลัก  คือ

   มิติโครงสร้างทางการตลาด : 

        - ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดคนไทย

        - ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดลูกค้าเก่า  ควบคู่การเจาะตลาดลูกค้าใหม่และการเติบโตของตลาดระดับบนและตลาดระดับกลาง

        - ให้ความสำคัญกับการกระจายการเดินทางทั้งในเชิงพื้นที่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง  และช่วงเวลาท่องเที่ยวระหว่าง High Season และ Low Season 

   มิติมูลค่า-คุณค่า : ให้ความสำคัญกับการ “เพิ่มมูลค่า” ทางการตลาดควบคู่กับการนำส่ง “คุณค่า” ทางจิตใจแก่นักท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย  พร้อมส่งมอบคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่ดีสู่สังคม  มากกว่าการมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

   มิติประโยชน์จากการดำเนินงาน : สร้างประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เกิดผลเชิงบวกทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

       ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้เกิดมูลค่า (Value Oriented) ในสินค้าและบริการที่สามารถเข้าถึงจิตใจและสร้างประสบการณ์ร่วมแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง

       ๔) บูรณาการทำงานอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายภาคีทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  รวมทั้งการประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตรคู่ค้า (Strategic Partners)  และกระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

       ๕) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Thailand and Beyond)  เปลี่ยนคู่แข่งขันเป็นคู่ค้าเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด  และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดเริ่มต้น (Entry) และจุดส่งท้าย (Exit) ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

๒. แนวทางการบริหารจัดการองค์กร  ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก  ดังนี้

       ๑) พัฒนาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  เพื่อให้องค์กร ททท. เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว (Intelligence Center)  และเป็นสถาบันชั้นนำด้านการตลาดการท่องเที่ยว  (TAT Academy) ในภูมิภาคอาเซียน  พร้อมทั้งผลักดันให้มีการดำเนินงานเชิงรุกในการกำหนดทิศทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  และการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ

       ๒) พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรและการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ควบคุม และตรวจสอบได้

       ๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset)  เสริมสร้างค่านิยมองค์กร TAT’ SPIRITS ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความสำคัญระดับประเทศ (National Significance)

       ๔) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของ ททท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านมูลค่าและคุณค่า 

อัพเดทล่าสุด 8/5/2557Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com