dot
dot
dot
ประวัติของ ททท
นโยบายของ ททท
สำนักงานททท ในภูมิภาค
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการ/กิจกรรม
ข่าวอบรมสัมมนา
ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ข่าวสารจากสมาชิก ฝากประกาศ
ภาพกิจกรรม
Facebook
dot
dot
ข้อมูล 77 จังหวัด
โรงแรมในประเทศไทย
บทความท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
dot
dot
ลิงค์สมาคมทั่วไทย
dot
dot
รับสมัครเจ้าหน้าที่
dot
dot
เก็บตก ! กลับมาเล่า
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
test
dot
bulletติดต่อสมัครสมาชิก


สาส์นจากนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย


สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือ สธทท

           สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือ สธทท. ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ปัจจุบันมีคุณสุเทพ อารมณ์รักษ์ เป็นนายกสมาคมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรมของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศให้ได้มาตรฐานที่ดีเพื่อเป็นที่ยินยอมของผู้ใช้บริการร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาชิกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการเจรจากับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาชิก เป็นศูนย์กลางประสานงาน การเผยแพร่ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย

          “ตามทัศนะของผม หากกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องเฉพาะสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย อาทิ บริษัทนำเที่ยวโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก เป็นต้นกล่าวได้ว่า ในวันนี้มี 4 สมาคม คือ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ดำเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่คล้ายคลึงกัน การดำเนินงานจึงสอดรับและขนานเป็นองคาพยพโดยมีเป้าหมายสัมฤทธิ์ผลเดียวกัน ทั้งนี้การท่องเที่ยวในปี 2557 ที่ผ่านมา สำหรับการท่องเที่ยวรูปแบบไทยเที่ยวไทยสิ่งที่ส่งผลกระทบ นั่นคือ สภาวะเศรษฐกิจที่ยังฝืดเคืองอยู่ การตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคยังมีความล้าช้า และไม่แน่นอน การท่องเที่ยวจึงได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์นี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อย เพียงแต่หากภาครัฐมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคืนความสุขให้กับคนไทย เพราะกิจกรรรมเหล่านี้จะมีผลทางจิตวิทยาต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในการตัดสินใจที่เร็วขึ้น มีการแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาสนใจเดินทางท่องเที่ยว จะส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในภาพรวมเป็นอย่างมาก ในปี 2558 การท่องเที่ยวน่าจะมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้น หากภาครัฐยังมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง หากกล่าวถึงการเดินทางนั้น อาจแบ่งออกเป็นการเดินทางด้วยตัวเอง และการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยว ซึ่งการเดินทางด้วยตนเองนั้น การกระจายรายได้ไปยังส่วนอื่นจะมีจำนวนไม่มากและไม่ทั่วถึง เพราะเป็นการซื้อขายตรงระหว่างโรงแรมกับผู้เข้าพัก ทั้งนี้ในธุรกิจท่องเที่ยวยังมีหลายองค์ประกอบอยู่ภายใต้ธุรกิจ เช่น บริษัทนำเที่ยว บุคลากรในบริษัท มัคคุเทศก์ (ไม่ได้สังกัดบริษัท) ธุรกิจรถตู้โดยสาร ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น การสื่อขายผ่านบริษัทนำเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป หรือตามเทศกาลต่าง ๆ ก็จะเป็นการกระจายรายได้หลายต่อไปยังธุรกิจท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ธุรกิจท่องเที่ยวไทยก็จะแข็งแกร่งขึ้น” จึงขอฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันโปรโมทให้นักท่องเที่ยวเลือกรับบริการผ่านบริษัทนำเที่ยวเพราะจะเป็นการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจภายในประเทศดีขึ้น

นักท่องเที่ยวต่างประเทศกับการท่องเที่ยวไทย

          ท่านนายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยว่า “นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดรองลงมา คือ รัสเซีย และประเทศแถบยุโรปอาทิ เยอรมนี ตามลำดับ ปัจจุบัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ก็มีการส่งเสริมให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง โดยเฉพาะในปี 2558 จะมีการกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักว่าอาเซียนเป็นหนึ่ง การท่องเที่ยวในอาเซียนก็จะครอบคลุม 10 ประเทศ และจะเป็นการท่องเที่ยวที่สะดวก เนื่องจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีบริเวณที่ใหญ่ขึ้น การหมุนเวียนรายได้ก็จะมีมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเร่งส่งเสริมแและสนับสนุนให้นโยบายนี้ขับเคลื่อนได้โดยเร็วที่สุด” หากการท่องเที่ยวกันเองในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะส่งผลให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบอื่นให้เข้ามาได้ไม่ยากนัก

การดำเนินงานของสมาคมฯ

         การดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความเป็นไปอย่างไรบ้างนั้น ? ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวว่า “เป้าหมายหลักในการดำเนินงานของสมาคมฯ คือ มุ่งส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและมีส่วนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศ และยังส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของธุรกิจ ทั้งยังช่วยสนับสนุนสมาชิกด้วยกันเองในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจ เช่น หากผู้ประกอบการเป็นเจ้า ของสินค้า และร้านค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกด้วยกันเองโดยจะมุ่งช่วยเหลือสนับสนุน และใชบ้ ริการซึ่งกันและกัน บริษัทนำเที่ยวเองก็จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับทางภาครัฐก็ดี หรือจากการจัดทริปเป็นพิเศษก็ดี หรือจากสายการบินก็ดีก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ หรือบริการใหม่ให้กับสมาชิกเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์บริการให้ถูกใจนักท่องเที่ยวมากที่สุด”นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย “สมาคมฯ จัดกิจกรรมร่วมกับการท่องที่ยวแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดส่งเสริมเส้นทางนำร่องเป็นโครงการขับรถเที่ยว 19 จังหวัดในภาคกลาง ซึ่งดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมา 4-5 ปีแล้ว โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน และสมาชิกสมาคมฯ ก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก เป็นต้น ทั้งนี้เราไม่ได้จัดกิจกรรมเฉพาะเพียงภาคกลางเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยด้วย” ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็มีส่วนสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน โดยมีภารกิจในการเสาะแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และยังรวมถึงการพิจารณาบริษัทนเที่ยวและบุคลาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ มัคคุเทศก์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยมีการเชิญให้สมาคมฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถปฎิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

          คุณสุเทพ ในฐานะเพิ่งได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ถึงแนวทางการดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับว่า “ที่ผ่านมาสมาคมฯ ประสบปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่ไม่มากนัก เพราะเป็นสมาคมฯขนาดเล็ก มีจำนวนสมาชิกที่ไม่มาก อุปสรรคที่พบก็จะมีเพียงประเด็นเรื่องงบประมาณดำเนินงาน เพราะปัจจุบันรายได้เกิดขึ้นจากเงินบำรุงของสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น แต่วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เองนั้น เป็นการดำเนิน-งานที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร เมื่อเงินทุนหมุนเวียนไม่ได้มีจำนวนมาก สมาชิกสมาคมฯจึงอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัด และสมาชิกก็จะมอบเงินทุนอุดหนุนอยู่บ้างมากน้อยตามแต่ความสมัครใจ ผมเองในฐานะนายกสมาคมฯ จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ผมยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกสมาคมฯ ด้วยกันเองผ่านโซเชียลเน็ทเวิร์กที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกฯมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และเกื้อกูลกันให้มากกว่าที่เคยเป็นอยู่ เป็นการใช้สื่อที่มีให้คุ้มค่าที่สุดด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด” ท่านนายกสมาคมฯ เล็งเห็นถึงการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพราะนี่จะเป็นจุดแข็งที่จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถยืนหยัดได้ในการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที

การเตรียมความพร้อมรองรับ AEC

          การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558ประเด็นที่น่าสนใจ นั่นคือ การเปิดเสรีในประเด็นต่าง ๆ สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โดยสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย แนะนำผู้ประกอบการให้เตรียมพร้อมรองรับอย่างไร ?  ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวว่า “การเปิดเสรีต่างๆ กล่าวได้ว่า ธุรกิจบริการต่าง ๆ นั้นต่างชาติจะสามารถเปิดได้อย่างเสรีขึ้น การรู้เขารู้เราจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ ดังนั้น ประกอบการจึงต้องค้นหาข้อมูลและความรู้ให้มากขึ้นสมาคมฯ จึงได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเรียนรู้ และเตรียมตัวรองรับการแข่งขันที่ไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้ยังมีการจัดทริปแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศเพื่อนบ้าน แลกเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายระหว่างกัน ก็จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อกันได้”

ฝากถึงผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

          นอกเหนือจากนี้ ท่านนายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวฝากถึงผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปว่า “ขอให้ผู้ประกอบการมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่จัดสรรเพื่อลูกค้าและนักท่องเที่ยว ได้แก่ การรักษาคุณภาพด้านความซื่อตรงที่มีต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้องรักษากลุ่มเป้าหมายของตนเองผ่านการบริการที่ดี เป็นต้นสำหรับบุคคลทั่วไปนั้น ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเราเองให้มากขึ้น การท่องเที่ยวต่างประเทศอาจสร้างประสบการณในการเรียนรู้ใหม่ ๆ ก็จริงแต่ประเทศไทยก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากไม่แพ้กัน แม้แต่ในเมืองหลวงของประเทศของเราเองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายท่านอาจยังไม่เคยได้ไปท่องเที่ยวและสัมผัส เพียงแต่ท่านได้ลองท่องเที่ยวดูแล้วทุกท่านจะทราบว่า เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจ และที่สำคัญ คือ อาหารไทยก็อร่อยที่สุดในโลกด้วย” ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวฝาก

 

นาย สุเทพ อารมณ์รักษ์

นายก สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)

ที่มา

QM for Quality Vol.21 No.205

November 2014

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com