dot
dot
ตรวจสอบใบ ททท
dot
ตรวจสอบใบ ททท
ตรวจใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
รู้ท้นทัวร์ปลอม
dot
dot
กิจกรรมสมาคม.
กิจกรรมประจำปี
dot
dot
บทความเที่ยวต่างประเทศ
บทความเที่ยวในประเทศไทย
บทความจากสมาชิก สธทท.
dot
dot
กรมการกงสุล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว
เบอร์โทรจำเป็นในทัวร์
dot
dot
dot
dot
พาสพอร์ตมีกี่สี กี่ประเภท
ทำพาสพอร์ตหายต่างประเทศ
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
โครงการ SHA ตรานี้มีไว้ทำไม
สาส์นจากนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย


 

 

 

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือ สธทท

           สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือ สธทท. ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ปัจจุบันมีนางสาวจิรพร  อมรวิสิทธิ์กุล เป็นนายกสมาคมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรมของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศให้ได้มาตรฐานที่ดีเพื่อเป็นที่ยินยอมของผู้ใช้บริการร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาชิกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการเจรจากับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาชิก เป็นศูนย์กลางประสานงาน การเผยแพร่ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

การดำเนินงานของสมาคมฯ

         การดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความเป็นไปอย่างไรบ้างนั้น ? ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวว่า “เป้าหมายหลักในการดำเนินงานของสมาคมฯ คือ มุ่งส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและมีส่วนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศ และยังส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของธุรกิจ ทั้งยังช่วยสนับสนุนสมาชิกด้วยกันเองในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจ เช่น หากผู้ประกอบการเป็นเจ้า ของสินค้า และร้านค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกด้วยกันเองโดยจะมุ่งช่วยเหลือสนับสนุน และใชบ้ ริการซึ่งกันและกัน บริษัทนำเที่ยวเองก็จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับทางภาครัฐก็ดี หรือจากการจัดทริปเป็นพิเศษก็ดี หรือจากสายการบินก็ดีก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ หรือบริการใหม่ให้กับสมาชิกเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์บริการให้ถูกใจนักท่องเที่ยวมากที่สุด”นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย “สมาคมฯ จัดกิจกรรมร่วมกับการท่องที่ยวแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดส่งเสริมเส้นทางนำร่องเป็นโครงการขับรถเที่ยว 19 จังหวัดในภาคกลาง ซึ่งดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมา 4-5 ปีแล้ว โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน และสมาชิกสมาคมฯ ก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก เป็นต้น ทั้งนี้เราไม่ได้จัดกิจกรรมเฉพาะเพียงภาคกลางเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยด้วย” ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็มีส่วนสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน โดยมีภารกิจในการเสาะแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และยังรวมถึงการพิจารณาบริษัทนเที่ยวและบุคลาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ มัคคุเทศก์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยมีการเชิญให้สมาคมฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถปฎิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่อไป

ฝากถึงผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

          นอกเหนือจากนี้ ท่านนายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวฝากถึงผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปว่า “ขอให้ผู้ประกอบการมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่จัดสรรเพื่อลูกค้าและนักท่องเที่ยว ได้แก่ การรักษาคุณภาพด้านความซื่อตรงที่มีต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้องรักษากลุ่มเป้าหมายของตนเองผ่านการบริการที่ดี เป็นต้นสำหรับบุคคลทั่วไปนั้น ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเราเองให้มากขึ้น การท่องเที่ยวต่างประเทศอาจสร้างประสบการณในการเรียนรู้ใหม่ ๆ ก็จริงแต่ประเทศไทยก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากไม่แพ้กัน แม้แต่ในเมืองหลวงของประเทศของเราเองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายท่านอาจยังไม่เคยได้ไปท่องเที่ยวและสัมผัส เพียงแต่ท่านได้ลองท่องเที่ยวดูแล้วทุกท่านจะทราบว่า เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจ และที่สำคัญ คือ อาหารไทยก็อร่อยที่สุดในโลกด้วย” ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวฝาก

 

นางสาวจิรพร  อมรวิสิทธิ์กุล

นายก สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com