dot
dot
ตรวจสอบใบ ททท
dot
ตรวจสอบใบ ททท
ตรวจใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
เลือกทัวร์อย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก!!
dot
dot
กิจกรรมสมาคม.
ภาพประทับใจ
dot
dot
บทความเที่ยวต่างประเทศ
บทความเที่ยวในประเทศไทย
บทความจากสมาชิก สธทท.
dot
dot
กรมการกงสุล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว
เบอร์โทรจำเป็นในทัวร์
dot
dot
dot
dot
พาสพอร์ตมีกี่สี กี่ประเภท
ทำพาสพอร์ตหายต่างประเทศ
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
โครงการ SHA ตรานี้มีไว้ทำไม
ไหว้พระเสริมสิริมงคล เทศกาลสงกรานต์ สัมผัสเสน่ห์มนตรา สองฝั่งโขง

 ไหว้พระเสริมสิริมงคล  เทศกาลสงกรานต์ สัมผัสเสน่ห์มนตรา สองฝั่งโขง

ข้ามสะพานเยือนเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ณ นครเวียงจันทน์

หนองคาย เวียงจันทน์ร้อยเอ็ดขอนแก่น

เล่นสงกรานต์ ถนนคนเดินบ้านไม้ชายโขง ตักบาตรข้าวเหนียว

สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                          

กำหนดการเดินทาง 11 -14 เมษายน 2558  

วันที่ 11 เม.ย.   กรุงเทพ – หนองคาย            

 

18.30 น.             คณะพร้อมกัน ณ. จุดนัดหมายบริเวณ ปั้มน้ำมันปตท. ถนนวิภาวดี  เจ้าหน้าที่สมาคมคอยให้การต้อนรับ

                         และอำนวยความสะดวกรับของที่ระลึกจากทางททท.ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย บริการอาหารค่ำบนรถ(มื้อที่1) 

วันที่ 12 เม.ย.   หนองคาย  - พระธาตุเวียงจันทน์ – พิพิธภัณท์หอแก้ว - เวียงจันทน์             

 

06.00 น.             เดินทางถึง จ.หนองคาย ให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัว  บริการอาหารเช้า เช็คอินเข้าที่พัก  (มิ้อที่2)                      

 

08.00 น.             ออกเดินทางสู่ สะพาน มิตรภาพไทย ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

 

                         นำคณะสักการะ ศาลหลักเมืองและพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ในองค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

                         ของ

พระพุทธเจ้า พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านเมืองของลาว อนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน

                         ศิลปะลาวกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน 

เที่ยง                  บริการอาหาร กลางวัน ร้านแม่โขง(มื้อที่3)

 

บ่าย                   นมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง  เป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่านเข้าชม วัดศรีสะเกษ ชมพิพิธภัณท์หอแก้ว

                         ในอดีตเป็นประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต

 

15.00 น              นำชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ตลาดดาวเรือง/ตลาดจีน เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องจักรสาน 

16.00 น              เลือกชมสินค้าจาก ร้านค้าปลอดภาษี เดินทางกลับฝั่งไทย

17.00 น              เข้าที่พัก โรงแรมอัศวรรณ  จ.หนองคาย www.asawannhotel.com

18.30 น              บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4 )จากนั้นนำเดินชมถนนคนเดินตามอัธยาศัย

วันที่13 เม.ย.     หนองคาย – วัดโพธิชัย – วัดไชยศรี             

07.00 น.              บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08.30 น               นำคณะเดินชมงานประเพณีแห่ และสรงน้ำ องค์หลวงพ่อพระใส  เป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 

 

                          หล่อด้วยทองสำริดศิลปะเชียงแสน ลักษณะงดงาม พระคู่บ้านคู่มืองชาวเมืองหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย

                          จากนั้น

นำคณะสักการะ พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน จ.ขอนแก่น (มื้อที่6 )

 

13.00                  นำคณะร่วมงานสงการนต์ 2 วิถี  ณ ลานวัฒนธรรม วัดไชยศรี บ้านสะวัตถี พร้อมร่วม

 

                          พิธีสากเคาระห์สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดต้อนรับพิธีสำคัญนี้แก่นักท่องเที่ยว

16.00 น.              นำทุกท่านเข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมราชาวดี www.rachawadeehotel.com จ.ขอนแก่น

 

18.30  น              ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทุกท่านอาหารค่ำแบบไทยและการแสดงจากภาคอีสาน(มื้อที่ 7)

 

                          ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และคาราวานผ้าไหม ดอกคูณเหลืองอร่ามงามสวยสดงดงามตลอดเส้นทาง

 

                          ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของประเพณีอีสานหลังอาหารให้ท่านได้อิสระการเล่นน้ำสงกรานต์ในเมือง

                          ถนนข้าวเหนียวอันเลื่องชื่อ จ.ขอนแก่น

วันที่14 เม.ย.      หนองคาย –  วัดมหาธาตแก่นนคร – วัดป่ากุง          

07.00 น.               บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08.30 น.               นำท่าน สักการะพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) พระธาตุ 9 ชั้น เรือนยอดทรงเจดีย์

 

                           สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าของสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

                           มีพระจุลธาตุ 4 องค์กำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวารดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน

 

12.00 น                บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 9 )จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

13.00 น                เดินทางต่อยัง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง สิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงาม

 

 

 

                           วิจิตรพิสดารล้ำค่าสร้างเป็นอนุสรณ์ พระเทพวิสุทธิมงคล หลวงปู่ศรี มหาวีโร ลักษระการสร้างแบบ

 

 

                           บุโรพุทโธจำลองแห่งเดียวในประเทศไทย

 

                           ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนิเซีย ที่มีความงดงามดั่งเทพบันดาล

 

15.00 น                ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ(บริการของว่างและเครื่องดื่ม)

 

18.00 น                บริการอาหารเย็น (มื้อที่10 )

 

 

22.00 น                กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ   ท่านละ  5,990 บาท    พักเดี่ยว 1,500 บาท 

          เด็ก 5-10 ขวบ   ท่านละ  4,990.- บาท  (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

          อัตรานี้รวม

            1. ค่ารถบัสปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ

            2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

            3. ค่าอาหารรวม 10 มื้อ

            4. ค่าเอกสาร และพิธีการผ่านแดนเข้า  นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

            7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

            8. ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท

            9. ค่ามัคคุเทสก์และเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

          อัตรานี้ไม่รวม

            1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าซักรีด เป็นต้น

            2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

          การชำระเงิน    ชำระเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน

 

 

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่
ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม อุบลราชธานี 2562
ถวายเทียนพรรษาประจำปีนี้ ที่ อุทัยธานี นะ
สุรินทร์ – อุบลราชธานี
ชมทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ ชมสวนอินทผาลัม
เส้นทางบุญกินเจ นครสวรรค์ - พิษณุโลก
ปฏิบัติธรรม เสริมบุญบารมี ทอดผ้าป่าสามัคคี
สืบสานงานประเพณีงานบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
TTPA FAM TRIPระนอง ชุมพร
โปรแกรมรดน้ำต้นโพธิ์ ตลาดนิพพาน
ผู้หญิงเที่ยว .... อย่าหยุดสวย ณ พระนครศรีอยุธยา
มหาสงกรานต์ อีสานแซบนัว
อุดรธานี – หนองคาย - ร้อยเอ็ด – มหาสารคาม – ขอนแก่น
คาราวาน ขับรถเที่ยว
มนต์เสน่ห์ล้านนา พิชิตดอย เชียงราย
โปรแกรมท่องเที่ยว 6 เมือง “ต้องห้าม” พลาด!
ทัวร์สายบุญ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน
ทริปเดียวเที่ยว 3 จังหวัด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
เทศกาลกินปลาทู เมืองแม่กลอง ครั้งที่ 19
คาราวาน ทำดีเพื่อพ่อ
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน PG
หนาวนี้ โอบหมอก กอดดาว ที่เชียงใหม่และเชียงราย
รวมพล คนทุกปี เสริมบารมีปีวอก
คืนความสุขให้กับคุณแม่ที่ห่างไกล
คาราวานพาแม่เที่ยว ณ พระนครศรีอยุธยา
คาราวาน สิงหาพาแม่เที่ยว สังขละ 3วัน2คืน article
สัมผัสหมอกน้ำค้างบนยอดดอย @ บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
ทริปนี้ จัดเต็ม เพื่อคุณคนไทย .... งานนี้ ท่านใดพลาด แล้ว..น่าเสียดาย ขอเชิญคณะนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟหัวจักรไอน้ำโบราณเที่ยวพิเศษ
ลอยกระทง..ชมจันทร์..ชมดาว
ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557
"มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ก้าวสู่ปีที่ 6" วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557
ขบวนรถไฟคลาสสิคเที่ยวพิเศษ "กิน เที่ยว ชอป โอทอป เทรน" OTOP TRAIN
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กิจกรรมใหม่ “ Night Predators "
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด”
ททท.ประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนไปเที่ยวฯ เดิน-วิ่ง @ หัวหิน
กิน เที่ยว ช้อป OTOP เทรน กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรี
ขอเชิญเที่ยวงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ สุพรรณบุรี
"เที่ยวงานประเพณีเข้าพรรษาภาคกลาง" 3 แบบ 3 สไตล์ กับ 3 งานที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจ ในเดือนกรกฎาคมนี้
รายการนำเที่ยว รถไฟ OTOP จำหน่ายในราคาพิเศษโดยเฉพาะในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย วันที่ 4-8 มิถุนายน 2557
ททท.พระนครศรีอยุธยา ชวนคุณไปหลงรักงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด”
พบ "ตลาดบก-ตลาดน้ำ" ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวภาคกลาง ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 4-8 มิถุนายน 2557
ททท.เพชรบุรี เชิญชมและเชียร์ผู้เข้าร่วม การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3
ททท.ชวนไปเที่ยว...ขอใจเธอแลกเบอร์โทร กับ หญิงลี ศรีจุมพล ตัวเป็นๆ
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย (Thailand Tourism Festival 2014) ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2557
ททท.จัดเต็ม จัดหนัก เป็นครั้งแรกหาชมได้ยากส์+ชมฟรี
เทศกาลหัวโตอู่ทองครั้งที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com