dot
dot
ตรวจสอบใบ ททท
dot
ตรวจสอบใบ ททท
ตรวจใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
รู้ท้นทัวร์ปลอม
dot
dot
กิจกรรมสมาคม.
กิจกรรมประจำปี
dot
dot
บทความเที่ยวต่างประเทศ
บทความเที่ยวในประเทศไทย
บทความจากสมาชิก สธทท.
dot
dot
กรมการกงสุล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว
เบอร์โทรจำเป็นในทัวร์
dot
dot
dot
dot
พาสพอร์ตมีกี่สี กี่ประเภท
ทำพาสพอร์ตหายต่างประเทศ
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
โครงการ SHA ตรานี้มีไว้ทำไม
สทท.เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

 สทท.เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานฯคนเดิมเป็นต่ออีกสมัย
    สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ประชุมสมาชิกสามัญ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561 เนื่องจากคณะกรรมชุดเก่าได้หมดวาระลงในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 พร้อมเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็กประธานฯคนเดิมเป็นต่ออีกสมัย ไปในคราวเดียวกันด้วย โดยมี นายพรหมโชติ ไตรเวช ตัวแทนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  นายวิบูลย์ คั้งกิตติภาภรณ์  ตัวแทนจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายจรัญ อ้นมี ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

 

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต่ออีกหนึ่งสมัย พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ สาขาวิชาชีพ 

นางกชกร โขนงนุช 
นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ 
นายโสพนา บุญสวยขวัญ 
นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ 
นายพรต เสตสุวรรณ 
นายเจริญ วังอนานนท์ 
ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ 
นายสุเทพ อารมณ์รักษ์ 
นางสุกัญญา จันทร์ชู 
นายธวัชชัย เงยเจริญ 
นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ 
นายสุทธิชัย ชื่นชมลดา 
ว่าที่ร้อยตรีเอนก นุรักษ์

สาขาเขตพื้นที่ 
น.ส.อำไพ ไชยพิจิตร 
นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล 
นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข 
นายเสมอ จินดาพงษ์ 
นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ 
นายวสันต์ กิตติกุล 
นายสินธ์ไชย วัฒนาศาสตร์สาธร 
นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์ 
นายเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 
นายกฤษ ศรีฟ้า 
นายสามารถ เจริญฤทธิ์ 
นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจ์น

คณะกรรมการสามัญ 
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ 
นายกรต โรจน์เสถียร 
นายจักรกฤษณ์ ศีลาเจริญ 
นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก 
นายกงกฤษ หิรัญกิจ 
นายวิจิตร ณ ระนอง 
นายสมทรง สัจจาภิมุข

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณสมาคมต่างๆ คณะกรรมการ สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทุกท่านที่มารวมเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่เต็มไปด้วยความเรียบร้อย และกรุณาเลือกผมให้กลับมาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกวาระหนึ่ง ซึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยในครั้งนี้ ผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีท่ีสุดแล้วก็จะไม่มีการแบ่งแยกว่าส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เราจะรวมขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกัน เรื่องการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนมีความเป็นเอกภาพขณะเดียวกันเรายังมีงานที่สานต่อจากสมัยที่แล้วอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากร เรื่องของการร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในคณะเดียวกันอนาคตข้างหน้า เราจะร่วมกันขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 เรื่องการท่องเที่ยวเราจะร่วมกับรัฐบาล แล้วจะประสานความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เรา MOU ไว้กับอพท. เรื่องการตลาดเชื่อมโยงต่างประเทศ เราจะรวมขับเคลื่อนกันไปในสมัยหน้านี้ครับ

 

 

Cr.www.thewaynews.com

 
ข่าวสารอบรม/ข่าวสัมมนา

ประชุมหารือแนวทางการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการตลาดในประเทศ งบประมาณปี 2560
ประชุมจัดงาน นับเหยี่ยวของโลกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่จังหวัดชุมพร article
การประชุมกรรมการบริหารสมาคม วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเวฟเพลส ชั้น 9Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com