ReadyPlanet.com
dot
dot
ตรวจสอบใบ ททท
dot
ตรวจสอบใบ ททท
ตรวจใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
เลือกทัวร์อย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก!!
dot
dot
กิจกรรมสมาคม.
ภาพประทับใจ
dot
dot
บทความเที่ยวต่างประเทศ
บทความเที่ยวในประเทศไทย
บทความจากสมาชิก สธทท.
dot
dot
กรมการกงสุล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว
เบอร์โทรจำเป็นในทัวร์
dot
dot
dot
dot
พาสพอร์ตมีกี่สี กี่ประเภท
ทำพาสพอร์ตหายต่างประเทศ
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
โครงการ SHA ตรานี้มีไว้ทำไม
สาส์นจากนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

 

 สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือ สธทท

           สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือ สธทท. ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ปัจจุบันมีคุณกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ เป็นนายกสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรมของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศให้ได้มาตรฐานที่ดีเพื่อเป็นที่ยินยอมของผู้ใช้บริการ ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาชิกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการเจรจากับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาชิก เป็นศูนย์กลางประสานงาน การเผยแพร่ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

การดำเนินงานของสมาคมฯ

       การดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความเป็นไปอย่างไรบ้างนั้น ? ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวว่า “เป้าหมายหลักในการดำเนินงานของสมาคมฯ คือ มุ่งส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและมีส่วนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศ และยังส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมาตรการภาครัฐ ทั้งยังช่วยสนับสนุนสมาชิกด้วยกันเองในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจ เช่น หากผู้ประกอบการเป็นเจ้า ของสินค้า และร้านค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกด้วยกันเองโดยจะมุ่งช่วยเหลือสนับสนุน และใชบริการซึ่งกันและกัน บริษัทนำเที่ยวเองก็จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับทางภาครัฐก็ดี หรือจากการจัดทริปเป็นพิเศษก็ดี หรือจากสายการบินก็ดีก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ หรือบริการใหม่ให้กับสมาชิกเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์บริการให้ถูกใจนักท่องเที่ยวมากที่สุด”

        นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย “ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีเว้นวรรคไปบ้างในช่วงสถานการณ์โควิด แต่ช่วงที่เปิดให้ดำเนินการได้ สมาคมฯ ก็ได้จัดกิจกรรมร่วมกับการท่องที่ยวแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดส่งเสริมท่องเที่ยวภาคอิสานช่วง Green Season ที่มองเห็นความเขียวขจีสดชื่นไปทั่ว การพานักท่องเที่ยวนั่งรถไฟขบวนพิเศษไปชม มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ หรือ การท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พาสมาชิกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการนำร่องให้กับผู้ประกอบการ เป็นต้น” สมาชิกสมาคมฯ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี 

ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็มีส่วนสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน โดยมีภารกิจในการเสาะแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และยังรวมถึงการพิจารณาบริษัทนำเที่ยวและบุคลาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ มัคคุเทศก์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยมีการเชิญให้สมาคมฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถปฎิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

         คุณกันตพงษ์ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับว่า “ที่ผ่านมาสมาคมฯ ประสบปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่ไม่มากนัก เพราะเป็นสมาคมฯขนาดเล็ก มีจำนวนสมาชิกที่ไม่มาก อุปสรรคที่พบก็จะมีเพียงประเด็นเรื่องงบประมาณดำเนินงาน เพราะปัจจุบันรายได้เกิดขึ้นจากเงินบำรุงของสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น แต่วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เองนั้น เป็นการดำเนิน-งานที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร เมื่อเงินทุนหมุนเวียนไม่ได้มีจำนวนมาก สมาชิกสมาคมฯจึงอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัด และสมาชิกก็จะมอบเงินทุนอุดหนุนอยู่บ้างมากน้อยตามแต่ความสมัครใจ ในฐานะนายกสมาคมฯ จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกสมาคมฯ ด้วยกันเองผ่านโซเชียลเน็ทเวิร์กที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกฯมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และเกื้อกูลกันให้มากกว่าที่เคยเป็นอยู่ เป็นการใช้สื่อที่มีให้คุ้มค่าที่สุดด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด

ฝากถึงผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

          นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวฝากถึงผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปว่า “ขอให้ผู้ประกอบการมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่จัดสรรเพื่อลูกค้าและนักท่องเที่ยว ได้แก่ การรักษาคุณภาพด้านความซื่อตรงที่มีต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้องรักษากลุ่มเป้าหมายของตนเองผ่านการบริการที่ดี เป็นต้นสำหรับบุคคลทั่วไปนั้น ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเราเองให้มากขึ้น การท่องเที่ยวต่างประเทศอาจสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหม่ ๆ ก็จริง แต่ประเทศไทยก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากไม่แพ้กัน แม้แต่ในเมืองหลวงของประเทศของเราเองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายท่านอาจยังไม่เคยได้ไปท่องเที่ยวและสัมผัส เพียงแต่ท่านได้ลองท่องเที่ยวดูแล้วทุกท่านจะทราบว่า เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจ และที่สำคัญ คือ อาหารไทยก็อร่อยที่สุดในโลกด้วย” ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวฝาก

 

 

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์

 

นายก สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com